Silk painting by Svetlana Salitan, music by Oleg Sapegin
piter.avi